JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS 2019


JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS 2019

SVK:n keskeinen rooli on antaa tukea ja ohjausta paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille sekä auttaa niitä hyödyntämään omia resurssejaan, ja suora
taloudellinen tuki on vain pieni osa siitä. SVK ry:n jäsenjärjestöavustuksen tavoitteena on edistää venäjänkielisten ja muiden väestöryhmien välillä hyvät väestösuhteet, luoda dialogia ja vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä ja edistää kaksisuuntaista kotouttamista.

Avustuksen suuruus on enintään 2 000 €. Jos haetun avustuksen suuruus on maksimissaan 1200€, SVK:n avustus voi kattaa 100% kuluista. Jos avustuksen
suuruus on enemmän kuin 1200€, SVK:n avustus voi kattaa eniteen 80% kuluista (20% omarahoitusta). Toiminnan tulee toteutua vuoden 2018 aikana.
Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta ei saa luovuttaa edelleen. Hakemuksia otetaan vastaan kerran vuodessa sähköisellä lomakkeella (vuonna 2019: 27.3.2019-17.4.2019).

Rahoitamme toimintaa tai projekteja, jotka sopivat parhaiten SVK:n arvoihin ja periaatteisiin. Projektien tulisi pyrkiä parantamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja ratkaisemaan konkreettisia ongelmia, ja niiden budjetin tulee olla hyvin perusteltu ja realistinen. Arvostamme erityisesti projekteja tai toimintaa, joka toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen kesken, edistävät eri kulttuurien välistä kohtaamista.

Avustusta myönnetään myös tapahtumiin, jolla tavoitellaan uusia jäseniä. Avustusta myönnetään toimintaan joka kehittää yhdistyksen yhteistyövalmiuksia, luo uutta ja tuo hyötyä mahdollisesti myös tulevaisuudessa (yhteistyöverkosto). Avustusta ei myönnetä olemassa olevan toiminnan ylläpitämiseen.

Hakemuksessa kuvataan mm. tapahtuman sisältö, ajankohta, hyöty kohderyhmälle, mukana olevien yhteiskumppanien roolit, arvio kustannuksista, arvio toimintaan osallistuvien määrästä sekä toiminnan vastuuhenkilö. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen, tai tapahtumasarja.