Keskusjärjestö


Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (lyhenne SVK) on keväällä 2015 rekisteröity ruohonjuuitasolla toimiva valtakunnallinen järjestö. Keväällä 2016 SVK:oon kuuluvat osastoina 6 Pääkaupunkiseudun venäjänkielistä yhdistystä, sekä 1 Tamperelainen osasto.

Toiminta lähtenyt käyntiin jo toimivien venäjänkielisten yhdistysten aloitteista. Osastojen henkilöjäsenet ovat myös Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön henkilöjäsenet. Järjestön henkilöjäsenet ovat jäseninä venäjänkielisissä järjestöissä ympäri Suomea. Yhdistyksen henkilöjäsenien määrä on noin 1000 henkilöä. Yhdistyksen verkostoon kuuluu yli 6000 henkilöä (sosiaalimedian seuraajat tai sähköpostilistoihin liittyneet).

Osastot toimivat kolmannen sektorin kentällä venäjänkielisten parissa muutaman vuoden aikana. Saadun kokemuksen mukaan osaston toimijoilla on asiantuntemusta tällä kentällä ja hyviä yhteyksiä kohderyhmäämme.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö on Etelä-Suomen ETNO:n jäsen kaudelle 2016-2020.

Suomessa asuu tällä hetkellä virallisen tilaston mukaan yli 70 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä, ja he ovatkin Suomen suurin vieraskielisten maahanmuuttajien ryhmä. Noin 45% koko venäjänkielisen väestön määrästä Suomessa asuu Uudellamaalla.

Järjestön tarkoituksena on järjestön jäsenten, jäsenyhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisäämistä kehittämällä yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja, edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä. Lisäksi yhdistys edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Keskusjärjestö ohjaa, kouluttaa ja tukee omien osastojen toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena vahvistaa järjestöjä ja syventää heidän osallistumistaan Suomen yhteiskunnan kentällä, jotta ne voisivat tarjoaa laadukkaita palveluja oman alueen venäjänkielisille henkilökohtaisille jäsenille, ottaen huomioon niiden tarpeet ja tavoitteet.

Keskusjärjestön tavoitteena:

  • säilyttää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria Suomessa
  • edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä, myös kotouttamislain ulkopuolella syrjäytymisvaarassa olevalle: lapset, nuoret
  • edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista
  • ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa,
  • edistää ennakkoluulojen vähentämistä ja suhteiden lähentymistä maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä
  • tiedottaa, neuvoa ja voimanuuttaa venäjänkielisiä henkilöjäseniä asioissa, jotka liittyvät kotoutumiseen ja kotouttamiseen Suomen yhteiskuntaan
  • edistää venäjänkielisten kotouttamista järjestämällä liikunna-, kulttuuri- taide ja muu toimintaa
  • koordinoi ja kehittää paikallisosastojen toiminta Suomen yhteiskunnan kentällä

Keskusjärjestön rakenne
Järjestön tarkoituksen toteuttamiseksi työskentelevät rekisteröidyt järjestön osastot tai teemaosastot. SVK:n henkilöjäsenten tulee kuulua rekisteröityyn osastoon tai jäsenyhdistykseen. Keskusjärjestön osastot toimivat SVK:n strategian mukaisesti. Järjestön rekisteröidyn osaston nimi voi olla vapaamuotoinen lisäyksin, joka osoittaa keskusjärjestön osastoksi. Lisäys pitää olla “Suomen Venäjänkieliset, osasto” muodossa.
Paikallisosastot toimivat omalla alueellaan SVK:n arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan ja edistävät jäsentensä valitsemilla tavoilla venäjänkielisten jäsenten hyvinvointia.

Keskusjärjestön päämäärä:
säilyttää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria sekä edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvointia ja kotouttamista